เครื่องออกำลังกาย 2in1

วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนเห็นความสำคัญในดูแลสุขภาพของตัวเอง และหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดว่าออกำลังกายแล้วได้อะไรอีกบ้าง จึงประดิษฐ์เครื่องออกกำลัง 2in1 ได้ทั้งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและได้พลังงานไฟฟ้า 220 VAC ไปใช้งานต่างๆ จะนำโครงของเครื่องออกกำลังกายที่ไม่ใช้งานแล้วมาดัดแปลงตามที่ออกแบบไว้ การทำงานของเครื่องอาศัยพลังงานกลที่ได้จากการเหวี่ยงเครื่องออกกำลังกายเพื่อให้มอเตอร์ปั่นกระแสไฟไปยังชาร์ตเจอร์เข้าไปยังแบตเตอรี่ 12 VDC และจะใช้อินเวอร์เตอร์ในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 12 VDC เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 VAC

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ : การออกกำลังกายได้ทั้งขาและลำตัว ใช้ออกกำลังการได้ทีละคน สามารถนำไฟฟ้ามาชาร์จประจุไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ได้ขนาด 12 VDC และนำพลังงานไปใช้งานไฟฟ้า 220 VAC ใช้ชาร์จเจอร์คอนโทรลมาควบคุมการชาร์จไฟเข้าแบตเตอร์รี่ จะใช้แอมป์มิเตอร์ แสดงผลกรแสไฟฟ้า (A)และโวลต์มิเตอร์ แสดงผลแรงดันไฟฟ้า (V)
ประสิทธิภาพ : การทดสอบประสิทธิภาพ แบ่งเป็น 10 ระดับ โดยจะใช้เวลาการทดลอง 0-60 นาที จะได้กระแสไฟฟ้าประจุในแบตเตอร์รี่ประมาณ 25 ไมโครแอมป์ ต่อการบิด 1 ครั้ง และผลการวิจัยแบบประเมินความพึงพอใจ ด้านการออกแบบโครงสร้าง มีค่าเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับดี และด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.22 อยู่ในระดับดีมาก
ประโยชน์ : 1) ได้สุขภาพที่ร่างกายแข็งแรงในการออกกำลังทั้งขาและลำตัว
2) เพิ่มพลังงานของแบตเตอรี่ทำให้มีพลังงานมากกว่าเดิม 3) สามารถนำพลังงานไฟฟ้า 220 VAC นำไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆได้ ทำให้ประหยัดเงินลดภาวะโลกร้อนและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภัทรพันธ์ จันทร์สูงอุตสาหกรรม
2นาย ศักดา เสวิกุลอุตสาหกรรม
3นางสาว วาสนา ชัยพรอุปถัมภ์อุตสาหกรรม
4นาย ศิริพัฒน์ สุริยะวงค์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภิรมย์พร สวรรค์ปวช.
2นางสาว ธนิฎฐา ลาสุดดีปวช.
3นางสาว รุ่งนภา ขุ่นเมืองปวช.