ผลิตไฟฟ้าจากเต่าไฟ

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การกำเนิดไฟฟ้ามีอยู่ด้วยกัน 6 รูปแบบ ซึ่งมีวิธีการผลิตไฟฟ้าโดยการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้แผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ทางคณะผู้จัดทำได้ทดลองนำพลังงานความร้อนมาทดแทนแลังงานแสง โดยใช้แผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้แหล่งพลังงานความร้อนจากเตาปิ้งย่าง และใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้เป็นไฟฟ้าแสงสว่างในการขายอาหารปิ้งย่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
ใช้แผงโซล่าเซลล์เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า
คุณสมบัติผลงาน
ใช้พลังงานความร้อนจากเตาไฟ มาผ่านแผงโซล่าเซลล์ขนาด 20 วัตต์ เปลี่ยนเป็นนพลังงานไฟฟ้า
ประสิทธิภาพ
สามารถขับหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 12 โวลต์ 3 วัตต์ ได้
ใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยผู้ขายไม่ต้องเช่าไฟฟ้าจากบริเวณที่ขายอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คีรี สามารถอุตสาหกรรม
2นาย คีรี สามารถอุตสาหกรรม
3นาย ศรศัลย์ ใจผ่องอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤตเมธ ธีระแนวปวช.
2นาย พงศกร ศรีอรัญปวช.
3นาย จุฬจักร ขันธแก้วปวช.