อุปกรณ์ย้ำต่อสลิง

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากการการทำที่จำเป็นต้องมีการใช้สายสลิงในการดึงวัตถุหรือสิ่งของต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานอาดใช้สลิงที่มีความยาว หรือสลิงมีการเสียหายจำเป็นต้องมีการต่อใหม่เกิดขึ้น และการทำงานอาดมีความจำเป็นที่จะต้องทำการต่อสลิงเพื่อให้มีความยาวตามที่ต้องการ เพราะการใช้สลิงในความยาวที่เหมาะสมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อาดมีการต่อสลิงนะจุดปฏิบัติงาน ดังนั้งเพื่อตอบสนองการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถต่อสลิงได้โดยที่ไม่ทำให้เสียเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ต่อสลิงมากเกินไป คณะผู้จัดทำจึงสร้างอุปกรณ์ย้ำต่อสลิงขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถย่ำต่อสลิงได้และไม่ใช้กระแสไฟฟ้า
1. สามาถรย้ำต่อสลิงได้
2. สามารถลดเวลาการย้ำต่อสลิงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ ศิริสมบัติอุตสาหกรรม
2นาย สุวพิชญ์ โมราอุตสาหกรรม
3นาย ศุภวัฒน์ นามลังอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พจนา จำปาแดงปวส.
2นาย วีระชัย จะสอปวส.
3นาย ศุภกร วัฒนกิจจาปวส.