เครื่องปรับสภาพน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพศาล พูนยศอุตสาหกรรม
2นาง ธนภรณ์ สีสุกสามัญ
3นาง ธัญชนก พูนยศสามัญ
4นาย อดิสรณ์ บุญมากอุตสาหกรรม
5นาย ไชยวัฒน์ เย็นฉ่ำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรดนัย พาละปวส.
2นาย อนุทัศน์ เวียงปุ๊ดปวส.
3นาย ทนงศักดิ์ ยางตระกูลปวส.
4นาย ชัยมงคล ศรีเทพปวส.
5นาย ธวัชชัย ดูสุดเนตรปวส.
6นาย ธีรคม ไม้สนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน แหล่งน้ำกับชุมชนและการดำรงชีวิต ต้องใช้น้ำอุปโภคและบริโภค ความต้องการน้ำในชุมชนย่อมมีเพิ่มมากขึ้น ของเสียจากชุมชนจะไหลลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพต่ำ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตในน้ำมีการเจริญเติบโตช้าแลยังส่งผลถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน จากปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดประดิษฐ์เครื่องปรับสภาพน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยการเพิ่มจุลินทรีย์และอากาศในน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปรับภาพน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเครื่องที่ใช้ปั้มน้ำโดยดูดน้ำในแหล่งน้ำและส่งน้ำที่มีแรงดันสูงลงในแหล่งน้ำโดยมีการนำจุลินทรีย์และอากาศผสมลงไปในน้ำทำให้เกิดการกระจายตัวของจุลินทรีย์และอากาศได้ดียิ่งขึ้น
1.ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานที่สะอาด
2.สามารถนำไปใช้ในการบรรเทาสาธารณะภัยได้
3.สภาพน้ำในแหล่งน้ำมีคุณภาพดียิ่งขึ้น
4.สุขภาพประชาชนในชุมชนดียิ่งขึ้น