กาสะลอง

พณิชยการปราจีนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีวัสดุเหลือใช้จำนวนมาก เนื่องจากสะดวกและหาง่ายและมีราคาถูกผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้เกิดขยะมูล ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ อนามัยขยะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีเพราะสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม นับเป็นปัญหาที่สำคัญของชุมชนซึ่งต้องได้รับการแก้ไข การกำจัดขยะโดยการเอาไปเผา ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดมลพิษ เกิดแก๊ส ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน การกำจัดอีกทางหนึ่งคือการนำ ขยะไปฝัง แต่ต้องเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้และต้องใช้เวลานานพอสมควร ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงงานทำดอกไม้จากกระป๋องขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาขยะ ปัญหาภาวะโลกร้อน และยังเป็นการนำ เอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่าให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้วยังเป็นการช่วยทางด้านการศึกษาอีกแนวทางหนึ่ง
1. เกิดทักษะการคิดสร้างสรรค์ คิดบูรณาการ คิดประยุกต์ และประโยชน์อย่างอื่น
2. ช่วยลดปริมาณขยะในท้องถิ่นอีกหนึ่งทาง
3. สามารถนำไปต่อยอดในการสร้างอาชีพภายในท้องถิ่นได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณฐพล มังคลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วนิดา ทองเอมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัฒน์ ศรีสุขปวช.
2นางสาว สุธีมนต์ โคตรศรีภูมิปวช.
3นางสาว สริตา บุญโกมลปวช.