แก้วแฟนซี

วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์เพื่อ1) เพิ่มมูลค่าของแก้ว 2) ศึกษาความพึงพอใจในการใช้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน โดยใช้ตารางของเครซีและมอร์แกนและการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้แก้วเพ้นท์ลายที่สวยงาม สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เป็นเชิงธุรกิจได้ ไปสร้างอาชีพในครัวเรือนและคนในชุมชนได้ 2) ความพึงพอใจของประชากรที่ทำการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นแก้วน้ำ เพ้นท์ลวดลายสวยงาม
ใช้บรรจุเครื่องดื่ม ใช้เป็นของที่ระลึก ตกแต่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคลวิทย์ ไชยรินทร์สามัญ
2นาย จตุพล แสงวาโทสามัญ
3นางสาว กชพรรณ สังข์น้อยสามัญ
4นาย ธารณ์วิสุทธิ์ เผือกไธสงสามัญ
5นาย ทศพล ภูอาศัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งอรุณ ชัยอินทร์ปวส.
2นางสาว ชลดา จวงจันทร์ปวส.