อุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติชัย ชารีจิตอุตสาหกรรม
2นาย อภิชาติ หารสุโพธิ์อุตสาหกรรม
3นาย สาคร ธงชัยอุตสาหกรรม
4นาย อรรถวิทย์ ตรีเหราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรันย์ วงษ์เสปวช.
2นาย นพดล โพธิ์อำพลปวช.
3นาย ชยทัต ชไนเดอร์ปวช.
4นาย ทศพร โนนสว่างปวช.

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนก 2)เพื่อหาประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนก3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่อู่ช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์ในแหล่งชุมชน นักเรียนในแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองในปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนก เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกสามารถถอดลูกหมากปีกนกได้อยากรวดเร็วและไม่ทำให้ชิ้นส่วนอื่นๆเกิดความเสียหาย
1.ได้อุปกรณ์ถอดลูกหมากปีกนก ที่สามารถใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ช่วยในการประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน
3.สามารถปฏิบัติงานได้คนเดียว