เครื่องคัดแยกขยะรีไซเคิล

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ขยะนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนมากมาย บ้านเมืองสกปรก ไม่น่าอยู่ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และพาหนะโรคต่าง ๆ หากสามารถคัดแยกขยะได้จะช่วยให้การจัดการขยะทำได้ดีขึ้นลดปัญหาต่าง ๆ ที่ตามมาได้ จึงสร้างเครื่องคัดแยกขยะรีไซเคิลขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถคัดแยกขยะที่มีน้ำหนักเบา เช่น กระดาษ พลาสติก ออกจากขยะที่น้ำหนักมาก
คัดแยกขยะได้รวดเร็ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประโยชน์ พูนกล้าอุตสาหกรรม
2นาง สุวรรณา พูนกล้าสามัญ
3นาย พุฒิพงษ์ แสงนวลพันธุ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัทธพล มูลฟูปวส.
2นาย ฤทธิรอน เมืองวงศ์ปวส.
3นาย รัชชานนท์ ดวงสุวรรณปวส.
4นาย อภิวัฒน์ กรรณิกาปวส.