มินิไบท์

วิทยาลัยเทคนิคเขาวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

รถยนต์ยนต์และะจักรยานยนต์ ถือว่ายานพาหนะที่อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป สามารถเดินทางได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ่น แต่ด้วยราคาที่สูง จึงทำให้เป็นปัญหาในการซื้อ โดยเฉพาะเกษตรที่มีรายได้น้อย คณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นปัญหา จึงได้จัดสร้างรถจักรยานยนต์มินิไบท์ โดยใช้เครื่องสูบน้ำเป็นต้นกำลัง เนื่องจากคณะผู้จัดทำเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีเครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องยนต์เล็กเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเกษตร เพื่อลดภารหนี้สินในการซื้อ จักรยานยนต์ จึงได้ดัดแปลงโครงรถ นำมาประกอบกับเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้งานในพื้นที่การเกษตร

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถประกอบเข้ากับเครื่องสูบน้ำ และสามารถขับเคลื่อน และใช้งานได้จริง
1.ประหยัดต้นทุนในการซื้อหายานพาหนะ
2.สามารถนำเครื่องยนต์เอนกประสงค์ที่มีอยู่มีใช้งานได้หลากหลาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุทัย พานกุลอุตสาหกรรม
2นาย มนัส สระสีสมอุตสาหกรรม
3นาย โยธิน อุทัยวีอุตสาหกรรม
4นาย ศราวุฒิ เศรษฐสิงห์อุตสาหกรรม
5นาย ศรัญญ พลเยี่ยมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพล เถาว์ชารีปวช.
2นางสาว ธราธร พลกล้าปวช.
3นาย ทิเบต บรรณามลปวช.