ชุดเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สดายุทธ ภูคลังอุตสาหกรรม
2นาย วิทยา ปราจันทร์อุตสาหกรรม
3นาย ภานุวัฒน์ แสงโพธิ์อุตสาหกรรม
4นางสาว กฤษฎารัตน์ เครื่องชนะอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา ทรงสัจจาปวช.
2นางสาว กฤติมา มีมุขปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำชุดเพิ่มประสิทธิภาพโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยสร้างชุดปรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้หมุนตามดวงอาทิตย์ ให้มีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างเต็มกำลัง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดความสูง 1 เมตร จำนวน 1 ชุด มีอุกรณ์ประกอบด้วย ขนาดแผ่นโซล่าเซลล์ กว้าง 54 เซนติเมตร ยาว 58 เซนติเมตร มอเตอร์พร้อมแกนชักขนาดความยาว 50 เซนติเมตร
1. ได้ชุดปรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้หมุนตามดวงอาทิตย์
2. ได้ทดสอบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
3. ได้ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์มากยิ่งขึ้น