ระบบควบคุมการรดน้ำผัก

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอใกล้เคียง ในพื้นที่สูง มีเกษตรกรที่นิยมปลูกผักหลายชนิด เช่นปลูกผักสวนครัว ปลูกหอม ปลูกกระเทียม ปลูกผักศูนย์โครงการหลวง ทำให้ในแต่ละปีมีผลผลิตออกมาไม่ดี พืชผักไม่ค่อยสวยงาม เนื่องจากขาดการดูแลรดน้ำไม่เต็มที่ แต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ได้ทำการเกษตร ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชผัก ต้นทุนก็สูงต้องใช้คนงานในการดูแลมาโดยตลอด การรดน้ำผักที่ไม่ได้ควบคุมดูแลระบบน้ำทำให้สิ้นเปลืองน้ำ ดังนั้นผู้วิจัย มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการระบบควบคุมน้ำในการเพราะปลูกพืชผักในพื้นที่สูง เพื่อดูแลรดน้ำผักได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผักสวยงาม ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดน้ำในพื้นที่และเพิ่มมูลค่าให้กับคนทำการเกษตร

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถเปิดดูความชื้นของดินผ่านแอปได้
2.สามารถรดน้ำผักได้ตามเวลาที่เราต้องการ
3.สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
4.ได้พืชผักที่สวยงาม
5. สามารถเก็บเกี่ยวได้ตามวันเวลาที่กำหนด
6. ประหยัดน้ำ ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย
7. สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับคนทำการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธาดา คงจรัสแสงอุตสาหกรรม
2นาย อรรถสิทธิ์ เดชสงค์อุตสาหกรรม
3นาย ปัณณทัต ใจหล้าอุตสาหกรรม
4นาย ประภาส แซ่ว้างอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นนทิพัฒน์ หงษ์สิทธิ์ปวส.
2นางสาว พรทิพย์ ไม่มีชื่อสกุลปวส.
3นางสาว สรวีย์ สุริยาจรัสแสงปวส.