แอพพลิเคชั่น CICEC ประชาสัมพันธ์ (Public Relations CICEC Application)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พิมพ์นิภา จันทรานาคพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จีรัง วงศ์วุฒิพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย วัฒนวงค์ จันละพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธิติพงศ์ จันทรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย วินัย จันทรานาคผู้บริหาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ยลดา อิมินาปวช.
2นางสาว อภิญญา ปามีปวช.
3นางสาว ชนัญญา มูลมาวันปวช.

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Public Relations CICEC Application และเพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและชุมชนโดยมีสมมุติฐานในวิจัยคือการประชาสัมพันธ์ด้วยแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาทําให้ผู้ใช้งานรู้จักวิธีการประชาสัมพันธ์สะดวกรวดเร็วและประหยัด เวลามากขึ้นผลการวิจัยพบว่าแอปพลิเคชั่นสามารถใช้งานได้จริงสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์ที่เครื่องกระจายเสียงซึ่งอาจจะอยู่ไกลหรือผู้ที่จะประชาสัมพันธ์ติดธุระอยู่ต่างจังหวัดยังสามารถประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เร่งด่วนได้ทันทีเมื่อทำการสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่าผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา(Public Relations CICEC Application ) ที่รองรับการใช้งานบน Smart device เช่น Smart phone หรือ Tablet เป็นต้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว สารต่างๆทำให้ทุกคนได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้งานโดยเฉพาะผู้ที่ จะมาประชาสัมพันธ์นั้นไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการเดินทางมาอยู่ที่เครื่องประชาสัมพันธ์และไม่ต้องหยุดทำงานก็สามารถประกาศข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับผู้รับฟังได้ทันที
1. ได้ Public Relations CICEC Application ที่สามารถใช้งานได้จริง
2. ช่วยพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และชุมชนหมู่15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
3. ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางมาประชาสัมพันธ์
4. สามารถประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เร่งด่วนได้ทันทีด้วยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง