อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรกฤษณ์ ทวีศักดิ์อุตสาหกรรม
2นาย สัญชาติ วินธิมาอุตสาหกรรม
3นาย วงศกร ชิณโยอุตสาหกรรม
4นาย สิทธิพงษ์ บุญมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิรักษ์ เสาสูงยางปวช.
2นาย ศุภโชค ขำวงษ์ปวช.

ประเภท :

บทคัดย่อ

โคมไฟจากเศษไม้ที่ออกแบบและนำเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งวัสดุที่นำมาใช้จะเป็นวัสดุเหลือใช้จึงเป็นการนำเอาเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สมมารถนำโคมไฟจากเศษไม้สู่การผลิตเชิงพาณิชย์และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโคมไฟจากเศษไม้สนองต่อความต้องการในด้านการอาชีพในการผลิตหรือจัดทำ 1 ผลิตภัณฑ์ 1 วิทยาลัย นำไปสู่การสร้่างรายได้เสริม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คือ โคมไฟจากเศษไม้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนำเอาวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นโมบายที่มีความงดงาม วัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุธรรมชาติ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปเป็นของฝากหรือของตกแต่ง สามารถต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและชุมชน
ใช้แขวนประดับตกแต่งบ้าน ห้องนอน ร้านกาแฟหรือสถานที่อื่น ๆ และเป็นโคมไฟให้แสงสว่าง