สื่อการเรียนรู้ทางบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้เห็นถึงความสำคัญทางวิชาสาขาบัญชีการบัญชีจึงได้จัดทำในรูปแบบรูปเล่มในเล่มจะมีหัวข้อเรื่องความหมายและมีคิวอาร์โค้ดเพื่อสแกนในไลน์ได้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ไม่อยากอ่านมาเป็นการฟังแทนคำอธิบายแทนและผู้จัดทำโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาศึกษาจะได้รับความรู้จากการศึกษาโครงการในครั้งนี้และหวังว่าจะสามารถเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่มากก็น้อย ดังนั้นโครงการเรื่องนี้ึงเป็นโครงการที่สำคัญสำคัญและเหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจเพื่อให้เรียนรู้และได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาสาขาการบัญชีและคณะผู้จัดจะศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ง่าย และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน
1. ได้สื่อการเรียนรู้ทางบัญชี
2. นำความรู้ทางบัญชีไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนันธินี ล่อเฮงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรพรรณ ประสงค์ศิลปวส.
2นางสาว จุฑามณี ลืมสวัสดิ์ปวส.