บ้านอัจฉริยะ Smart Home 2019

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆทางไฟฟ้าพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่นำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฟฟ้ามาผสมผสานและพัฒนาเป็นระบบป้องกันภัยภายในบ้าน เพราะมีเหตุเพลิงไหม้จากสาเหตุไฟฟ้ารัดวงจรและแก๊สรั่ว ยังมีระบบส่งสัญญาณภัยภายในห้องน้ำ ห้องมีการเกิดอุบัติเหตุภายให้ห้องน้ำจะมีปุ่มกดส่งสัญญาณให้คนภายในบ้านรับรู้ การเปิดปิดประตูด้วย Smart Phone การเปิดปิดน้ำด้วย Smart Phone การเปิดปิดไฟด้วย Smart Phone เพื่อสะดวกต่อการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้สะดวกขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้ประดิษฐ์ได้ศึกษาค้นคว้าออกแบบสร้าง Smart Phone เป็นนวัตกรรมแบบจำลอง นำสิ่งที่มีอยู่มาทำให้ดีขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น Smart Phone สามารถพัฒนาผลงานให้มีระบบแจ้งเตือนแก๊สรั่ว เปิดปิดประตู เปิดปิดน้ำ ป้องกันขโมย เปิดปิดไฟฟ้า ตัดสัญญาณไฟฟ้าภายในบ้าน
1.ควบคุมระบบได้ระยะไกล
2.สะดวกต่อการใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย คชาธารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย สมภพ อินทร์อยู่พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ศิริศักดิ์ ทรัพย์มูลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุขสิริ อินจันทร์เกษตรกรรม
5นาย ศุภดิฐ มณีรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สิริพร ศิริโวหารปวส.
2นาย ปราการ แสงแก้วปวส.
3นางสาว กมลวรรณ ทองดีปวส.
4นาย พีระพล บัวภาคำผงปวส.
5นาย กฤษฏา วาสรัตน์ปวส.