อุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บุญเพ็ง สุธาธรรมอุตสาหกรรม
2นาย เจนวิทย์ ทิพย์ศิริอุตสาหกรรม
3นาย อัครวิชถ์ วูวงศ์อุตสาหกรรม
4นาย ศุภชัย พรมอรัญอุตสาหกรรม
5นาย นิรวิทย์ วงษ์จรัสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ พวงทองปวส.
2นาย ธีรดนย์ ภูคงสดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เตือนเพลิงไหม้ นี้ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเซนเซอร์ บอร์ด Arduino และ Application Blynk อุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ที่ใช้ตรวจจับควัน แก๊ส เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับควัน แก๊สหรือความร้อนได้เกินค่าที่กำหนด ระบบจะสั่งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนเพลิงไหม้ทำงานอัตโนมัติ สัญญาณเตือนไซเรน ไฟสัญญาณฉุกเฉิน และไฟแสดงสถานะผิดปกติ ในส่วน Application ใช้สำหรับสังเกตค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์ และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ได้จากระยะไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-อุปกรณ์สามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อเกิดควันหรือความร้อนขึ้นภายในห้องและจะหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อค่าควันหรือแก๊สและความร้อนภายในห้องกลับสู่ค่าปกติ
1. เพื่อแจ้งเตือนความผิดปกติไปยังโทรศัพท์มือถือ
2. สามารถสั่งหยุดหรือเริ่มการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเพลิงไหม้ได้จากโทรศัพท์มือถือ หรือจากสวิตซ์รีเซ็ทบนเครื่องแจ้ง
เตือนเพลิงไหม้
3. ค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์จะถูกเก็บ และแสดงออกมาในรูปแบบกราฟบน Application เพื่อดูช่วงเวลาที่เกิดความผิดปกติได้