ระบบตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และอุณหภูมิ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยวุฒิ สุวรรณเรืองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย ธนิต นาใจดีอุตสาหกรรม
3นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีคงเพชรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย ศิวกร ธำมรงค์รัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรพรรณ ญาณสารปวช.
2นาย ภูมินทร์ คำรัศมีปวช.
3นาย มณฑล อุ่นสวิงปวส.
4นาย ยุทธพงษ์ แพงสายปวส.
5นาย วิภาวรรณ จันทะวงศ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ฝุ่น PM 2.5 เริ่มเป็นปัญหาที่ใหญ่ภายในสังคมไทยและสังคมเมือง คณะผู้จัดทำจึงได้ตระหนักถึงปัญหาและหาวิธีแก้ไขโดยนำเทคโนโลยีเครือข่าย หรือ Internet Of Things (IOT) มาประยุกต์ใช้ เพื่อแจ้งค่าฝุ่น PM 2.5 และอุณหภูมิ ที่อยู่ในบริเวณนั้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบซึ่งหากค่า PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตราฐานที่กำหนดไว้ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อเตือนภัยภายในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์และแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้ผู้ใช้ทราบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และอุณหภูมิ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 และอุณหภูมที่เกินค่ามาตราฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1.แจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 และอุณหภูมิที่เกินค่ามาตราฐานได้
2.สามารถส่งการแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 และอุณหภูมิ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้