ที่ระลึกจากเปลือกข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จารุณี ปักสังขาเนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ณัฐณิชาช์ จันทร์เจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อำพล ภูผาผันอุตสาหกรรม
4นาย ธีรศักดิ์ วงศ์น้ำคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุวนันท์ ผ่องแผ้วปวช.
2นางสาว สุนิตา เทพเมืองนามปวช.
3นาย อภิสิทธิ์ ภูวงศ์ผาปวช.
4นาย ปองพล ธำคันทีปวช.
5นางสาว สหัสวรรษ ภูสดศรีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันความต้องการสินค้าประเภทงานฝีมือกำลังเป็นที่ต้องการ โดยเฉพาะของที่ระลึกจากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เปลือกข้าวโพดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการสร้างสรรค์งานฝีมือ ซึ่งเปลือกข้าวโพดที่เหลือจากการปอกเปลือกเพื่อจำหน่ายเฉพาะฝักสด ถูกทิ้ง โดยไร้ประโยชน์ จึงได้เกิดแนวคิดที่จะนำเปลือกข้าวโพดมาทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้น สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ โดยนำเปลือกข้าวโพดมาแปรรูป ด้วยการนำไปอบแห้งหรือตากแห้ง แล้วฟอกสีเปลือกข้าวโพดเหล่านั้นก็สวยงามขึ้น และสามารถนำไปประดิษฐ์ของที่ระลึกได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำ จึงมีแนวคิดประดิษฐ์ของที่ระลึกจากเปลือกข้าวโพด เพื่อนำมาประดับไว้ที่บ้านหรือเป็นที่ระลึก ของฝาก และยังเป็นการสร้างอาชีพในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ที่ระลึกจากเปลือกข้าวโพด ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของความเป็นไทย จากรูปแบบ ลวดลาย ความประณีตในการประดิษฐ์ ที่แสดงความเป็นตัวของตัวเอง เหมาะเป็นของตกแต่งที่อยู่อาศัย และสำนักงาน ของฝาก ของที่ระลึกเพราะทนทาน อายุการใช้งานนาน ไม่ต้องทะนุถนอมมากนัก ที่สำคัญคือผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ทำให้มีต้นทุนต่ำ และราคาไม่สูงมากนักอีกทั้งยังเป็นแนวทางการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ สามารถกำหนด 4P’s กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้
ใช้ประดับตกแต่งที่ททำงาน บ้านเรือน เป็นของที่ระลึก หรือของฝาก ในเทศกาลต่างๆ