เครื่องตรวจจับ แจ้งเตือน และลดฝุ่นละออง (PM2.5) ในอากาศด้วยเทคโนโลยีนาโนควบคุมโดย IOT

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จังหวัดลำปาง เป็นจังหวัดที่ภูมิประเทศล้อมลอบด้วยภูเขา ป่าไม้ เป็นจำนวนมากส่งผลให้ในช่วงฤดูร้อน จังหวัดจะประสบปัญหาเกี่ยวกับไฟป่า ปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองและหมอกควันในอากาศและมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเกิดมาจากปัจจัยรอบข้างก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเกิดฝุ่นละออง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์มีความสามารถในการวัดปริมาณค่าของฝุ่น PM2.5 และ PM10 ได้ โดยการแสดงผลผ่านทางแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือแบบเรียลไทม์ และสามารถแจ้งเตือนในรูปแบบเสียงไซเรนเพื่อให้ประชากรเตรียมรับมือกับฝุ่นละออง หากเครื่องตรวจจับค่าฝุ่นตรวจจับว่าพบว่าเกินมาตรฐาน เครื่องจะปล่อยละอองน้ำออกมา ในน้ำมีส่วนผสมของเทคโนโลยีนาโนอัตโนมัติ โดยละอองน้ำที่ปล่อยออกมาจะมีส่วนผสมของซิลเวอร์ไนเตรท ซึ่งจะช่วยลดปริมาณของฝุ่นละออง (PM2.5) ในอากาศเนื่องจากซิลเวอร์ไนเตรทเป็นเทคโนโลยีนาโนมีคุณสมบัติกระจายตัวในอากาศและจับฝุ่นละอองในอากาศลงมาและฆ่าเชื่อโรคทำให้อากาศปลอดโปร่ง
เนื่องจากภายในชุมชนในจังหวัดลำปางมีการเผาซากพืชจากการทำเกษตร การเผากำจัดขยะ ซึ่งเป็นมลภาวะทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ หากสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ได้นำไปใช้งานอาจจะช่วยลดฝุ่นละอองหรือมลภาวะจากการเผาขยะได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย อัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรมอุตสาหกรรม
4นาย มนต์รัก มาลาอุตสาหกรรม
5นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กานต์สินี ธรรมวงค์ปวส.
2นางสาว พัชราภา สัจจะญาติปวส.
3นางสาว พิชญา มโนคำปวส.
4นางสาว กมลวรรณ ตุงใยปวส.
5นางสาว ทิพวรรณ สีทิปวส.