ศาสตร์ศิลป์ลิ่มไม้ จากลายผ้าล้านนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรพันธ์ แปงสุขอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. ไพรัตน์ ขุนคำอุตสาหกรรม
3นาย ปรัชญา ทะพงค์อุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพงษ์ จินาแก้วอุตสาหกรรม
5นาย พิรัชชัย สูงปานเขาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุ เครือนวลปวช.
2นาย ก่อพงศ์ เบญจประภาพรปวช.
3นาย เมธาวนัช อินตาธิปวช.
4นาย ธนภัทร ทิพย์ศรีบุตรปวช.
5นางสาว ปภาวรินทร์ แก้ววงศ์ษาปวช.
6นางสาว เมญาณี โนมะวงศ์ปวช.
7นาย วิชานนท์ ใจแก้วปวช.
8นาย อภิสิทธิ์ จันทร์วงศ์ปวส.
9นาย ภานุพงษ์ ต๊ะบรรจงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ศาสตร์ศิลป์ลิ่มไม้ จากลายผ้าล้านนา เป็นการผสมผสานระหว่างศาสตร์และศิลป์รวมเข้าด้วยกัน เป็นการนำลวดลายผ้าแบบล้านนาและใช้ศาสตร์การทำลิ่มไม้ โดยใช้เทคนิคการทำให้แน่นหรือจีม มาประยุกต์เข้าด้วยกัน สร้างเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงค่าและการอนุรักษ์ลวดลายผ้าล้านนาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น ประกอบกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานหัตถศิลป์ เช่น การเขียนแบบลวดลายด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ล้วนส่งผลให้งานหัตถศิลป์เป็นที่รู้จักและก้าวสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เป็นของที่ระลึก ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน ใช้จัดเก็บสิ่งของ ชิ้นงานผลิตจากไม้สัก โดยการใช้ศาสตร์การทำลิ่มไม้ ใช้เทคนิคการขัดทำให้แน่นหรือจีม สร้างเป็นลายผ้าล้านนา ให้มีมิติที่สวยงาม เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า
การอนุรักษ์ลวดลายผ้าล้านนา อนุรักษ์ศาสตร์การใช้ลิ่มไม้ เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานหัตถศิลป์ พัฒนางานหัตถศิลป์ท้องถิ่นให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์และรู้จักระดับสากล