ตู้บริจาค IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย อัครวัฒน์ วงศ์ไชยพรมอุตสาหกรรม
4นาย ธนัญชัย จินาติอุตสาหกรรม
5นาย เอนก อ่อนหวานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชานนท์ ศรียศปวส.
2นาย ฉัตรชัย ต๊ะลีปวส.
3นางสาว เกตวลี สุดใจปวส.
4นาย ภาคภูมิ สิงหนาทปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีได้เข้ามีบทบาทสำคัญในทุก ๆ ด้าน และมีกระจ่ายอยู่ใน ทุก ๆ สถานที่ ทั้งใน สำนักงาน อาคารบ้านเรือน องค์กร หรือแม้แต่ในสถานที่สาธารณะ ก็ตาม การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ติดตั้งในสถานที่เปิด เช่นสถานที่สาธารณะ เพื่อทำการตรวจสอบหรือเก็บข้อมูล เช่น กล่องบริจาคการกุศล หรือ Donate Box ซึ่งจะทำให้การเก็บรวมรวบและเช็คข้อมูลนั้นมีความสดวกสบายมากขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้คนในการทำงานที่ไม่จำเป็น เช่นการเรียก ดูข้อมูลเงินที่ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือตั้งเวลาในการเปิดรับบริจาคและปิดรับบริจาคเป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อได้นวัตกรรม Internet of Things มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ
2 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
3 เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม Internet of Things ให้เหมาะสมกับยุคThailand 4.0 และใช้งานได้จริง
4 เพื่อให้มีนวัตกรรมที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย
1 ได้ระบบความคุมไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไว้ประยุกต์ใช้ได้ทั้งในองค์กร และชีวิตประจำวัน
2 ได้ระบบแจ้งเตือนข้อมูลและข้อความผ่านอินเตอร์เน็ต
3 ได้นวัตกรรมใหม่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานองค์กร และในชีวิตประจำวันได้
4 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0