การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะ 4.0 ในโรงเพาะเห็ดแบบน้ำวน

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเห็ดเป็นที่นิยมนำมารับประทานกันมากเนื่องจากเห็ดเป็นอาหารที่มีรสชาติดีนอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ดยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่ำจึงทำให้ผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี กลุ่มของผู้จัดทำเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกเห็ดและคิดว่าการปลูกเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติจะทำให้ประหยัดเวลาและสะดวกต่อการปลูก สามารถสร้างรายได้เพิ่มได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. การประหยัดน้ำโดยใช้ระบบน้ำวน
2. ตรวจสอบการเจริญเติบโตของเห็ด
3. สามารถควบคุมการปล่อยน้ำผ่าน Smartphone
1. สามารถสร้างรายได้ในแบบเศรษฐกิจพอเพียง
2. สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
3. สามารถเปลี่ยนจากเห็ดเป็นพืชผักสวนครัวได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัญญารัตน์ ยศปินตาปวส.
2นางสาว บวรลักษณ์ ศรีสุขปวส.
3นาย ศฤงคาร กามลปวส.
4นางสาว สุชานันท์ มูลอ้ายปวส.
5นาย สุภกิจ ใจวงค์ปวส.