Smart Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย ชนินทร์ ชุ่มเชื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อธิวัฒน์ คำนนท์ปวส.
2นาย เผ่าภัทร์ หิวานันท์ปวส.
3นาย วรวุฒิ ยศแก้วอุดปวส.
4นาย ชัยขนะ ปิยะลังกาปวส.
5นาย อานนท์ หมื่นตาบุตรปวส.
6นาย เจริญชัย ปราบภัยปวส.
7นาย วรากร ปิยะลังกาปวส.
8นาย ไพรสณฑ์ คำอ้ายปวส.
9นาย ณัฐภูมิ ฝั้นคำปวส.
10นางสาว อภิญญา สุขมอยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการ Smart Home ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ในการนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับบ้านจริงเพื่อเพิ่มความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีราคาค่อนข้างสูง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการนำมาใช้กับบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ Smart Home นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานกับบ้านจริงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูปที่มีราคาสูงแต่อาจจะมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันและเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในสมัยใหม่เพื่อการนำไปพัฒนาระบบบ้านอัจฉริยะ หรือนำไปประยุกต์ใช้กับระบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
ได้เรียนรู้ในการนำอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้ควบคู่กับของใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ IOT (Internet of things) ในการนำมาประยุกต์ใช้กับ ESP8266 และควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบและโครงสร้างของ Smart Home