เครื่องปอกเปลือกข้าวโพดและแกะเมล็ดข้าวโพด

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนามาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเกษตรกรรม ให้ดียิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปอกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต และยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้เกษตรกรเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต และยังทำให้ผลผลิตที่ได้ มีความสะอาด ลดความเสี่ยงต่อการเกิดความชื้นในผลผลิต เพิ่มปริมาณการผลิตและได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรประหยัดระยะเวลาและแรงงานคน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปอกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด สามารถปอกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด 1 กิโลกรัม ต่อ 13 วินาที โดยใช้ค่าไฟฟ้า ต่อ 1 ชั่วโมง เท่ากับ 9.45 บาท
1) ได้ลดต้นทุนในการปอกเปลือกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด
2) ได้ลดระยะเวลาการปอกเปลือกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด
3) ได้ลดแรงงานที่ใช้ในการปอกเปลือกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด
4) ได้เครื่องช่วยทุ่นแรงให้กับแรงงานคนในการปอกเปลือกเปลือกและแกะเมล็ดข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศกาญจน์ อินทรสอนอุตสาหกรรม
2นาย ปฏิภาณ สุทธปรีดาอุตสาหกรรม
3นาย ชวลิต อินชาวนาอุตสาหกรรม
4นาย พชรพล วรินทร์เวชอุตสาหกรรม
5นาย จักรพันธ์ นวลไผ่อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กรวิทย์ แข็งกร่างปวส.
2นาย ธนาวุฒิ ดอนไพรอ่อนปวส.
3นาย ภาติยะ อยู่หลังปวส.
4นาย วริทร์นันทร์ วงษ์ไทยปวส.
5นาย วัชรพร ธูปนาคปวส.
6นาย อติรุจ ภูลาปวส.