เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าระยะทางไกลผ่านระบบ LoRa ควบคุมการทำงานผ่าน IOT

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จังหวัดลำปางประสบปัญหาการเกิดไฟป่าเป็นประจำทุกปี โดยบริเวณที่เกิดบ่อยคือป่าบริเวณดอยพระบาทซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง โดยการเกิดไฟป่าในแต่ละครั้งส่งผลทำให้มีการสูญเสียทรัพยากรและเกิดมลพิษจากฝุ่นควันในอากาศ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างและพัฒนา เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าระยะทางไกลผ่านระบบLoRa ควบคุมการทำงานผ่าน IOT เพื่อนำมาใช้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไฟป่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- มีการรับส่งข้อมูลฝุ่น PM10, PM2.5 และ GPS จากเครื่องลูกข่ายไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยการใช้ LoRa
- มีระบบพ่นน้ำอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจจับค่าเกินตามเงื่อนไข
- มีการแสดงผลข้อมูลฝุ่น PM10, PM2.5 และ GPS ผ่านแอพพลิเคชั่น
- ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์คู่กับ ไฟฟ้า AC 220 V ในการเลี้ยงระบบ
- มีกล้องในการจับภาพที่เครื่องแม่ข่าย
- สามารถนำไปใช้ในการตรวจจับควันไฟและแจ้งเตือนผ่านระบบได้ ในพื้นที่ที่ต้องการ
- การเปิดปั้มน้ำเพื่อพ่นน้ำเมื่อเกิดเหตุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม
3นาย อุดม ชัยวันดีอุตสาหกรรม
4นาย มนต์รัก มาลาอุตสาหกรรม
5นางสาว อุปมาพร ขาวอ่อนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัชชา พรวนหาญปวส.
2นาย อดิศร โอภาษีปวส.
3นางสาว ณัฐวรา เต็มมาปวส.
4นางสาว ประภัสษร เปี้ยสายปวส.
5นางสาว ปริยฉัตร อุ่นทองมาปวส.