เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ ใบบันทึกข้อมูล และแบบประเมินความพึงพอใจของเกษตรกร ผลการทดลองพบว่า 1) เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์สามารถหยอดเมล็ดได้เร็วกว่าคนหยิบหยอด 2) เวลาที่ใช้ในการหยอดด้วยเครื่องหยอดเมล็ดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ เร็วกว่าเวลาที่หยอดเมล็ดด้วยมือ 8.46 เท่า 3) ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์มีความพึงพอใจต่อเครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ สามารถหยอดเมล็ดผักลงในฟองน้ำเพาะเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ ได้เร็วกว่า การหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยมือ
2. เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อเครื่องหยอดเมล็ดผักไฮโดรโปนิกส์ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก
1. เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ใช้งานได้จริง
2. สามารถหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์ ได้รวดเร็วและใช้งานได้สะดวก
3. ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อเครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดไฮโดรโปนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธเนศ นาคะสรรค์อุตสาหกรรม
2นาย ยืนยง มณีกาญจน์อุตสาหกรรม
3นาย ทินภัทร สุขเกิดอุตสาหกรรม
4นาย ทศพร พูลสวัสดิ์อุตสาหกรรม
5นาย ธีรวัฒน์ ทองสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ คำพลัดปวช.
2นาย เกียรติกุล อาชานกุลปวช.
3นาย ธนกฤต ล่องจันทร์ปวช.
4นาย ณัฐวรรษ แก้วนวลปวช.
5นาย สมรักษ์ ทองคงแก้วปวส.
6นาย อุดมศักดิ์ แป้นงามปวส.
7นาย ศุภกิตต์ สุขศรีเมืองปวส.
8นาย ชัชวาล ศรีเทพปวส.