ซอฟต์แวร์ประปาเพื่อชุมชน R-Smart

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ แก้วเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กานต์สิริ อู่อรุณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ปภังกร บุตรศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อาภัสสรา พวงบุบผาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นัฐวุฒิ รัตนะบูชาปวส.
2นาย ศรฃัย มะโนสอนปวส.
3นาย วงศธร บุญเพ็งปวส.
4นาย ตะวัน พระมหาโยธีปวส.
5นางสาว ณัฐธภรณ์ สถิตพงษ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัญหาของประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ที่มีประปาใช้คือ ไม่มีคนทำหน้าที่บริหารจัดการ เนื่องจากต้องเสียสละเวลา ไปจดเลขมิเตอร์ และนำมาคำนวณ อีกทั้งค่าตอบแทนนั้นได้น้อย ไม่มีข้อมูลสำหรับเก็บไว้ชี้แจง ดั้งนั้นระบบประปาเพื่อชุมชน (R-Smart) จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์ การบริหารจัดการประปาในระดับหมู่บ้านเเละชุมชน เพื่อเเก้ปัญหาการจดเลขมิเตอร์นํ้าในเเต่ละเดือน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพัฒนาแอพพลิเคชันให้สามารถใช้ได้บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ดังนั้นมีโทรศัพท์เพียงเครืองเดียวก็สามารถจัดการประปาหมู่บ้านได้ พัฒนาจากการทำงานคือการเก็บข้อมูลจากตัวอย่างผู้บริหารประปา ผู้นำชุมชน และผู้ใช้น้ำ ในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ครอบคลุม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่การประปา พนักงานเก็บเงิน พนักงานจดเลขมิเตอร์ และผู้ใช้น้ำประปา ออกแบบให้ผู้ใช้น้ำสามารถแจ้งเลขมิเตอร์การใช้น้ำแต่ละเดือนผ่านทาง Application Line ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจ้างพนักงานออกไปจดเลขมาตรน้ำของทางการประปา อีกทั้งมีระบบรับชำระเงินด้วยบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน R-Smart โดยระบบบทั้งหมดนี้คิดค่าบริการเพียง 3 บาทต่อครัวเรือนเท่านั้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้คน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ รองรับการทำงานได้หลายอุปกรณ์ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา มี Line Bot บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ช่วยเพิ่มประสิทธฺิภาพการบริหารจัดการประปาชุมชน รวมไปถึงสามารถวางเเผนการใช้ปริมาณนํ้าในชุมชนได้อีด้วย ลดต้นทุน ลดพนักงาน ลดเวลาการทำงาน ง่ายต่อผู้ใช้งานเเละง่ายต่อการทำงานของพนักงาน