อุปกรณ์เครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการเครื่องให้อาหารอาหารสัตว์สะดวกใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ออกแบบและสร้างเครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้2)เพื่อประเมินคุณภาพต่อเครื่องให้อาหารสัตว์3)เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อเครื่องให้อาหารสัตว์โดยครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง การทดสอบโครงการจะใช้ตารางในการบันทึกผลการทดสอบ ซึ่งผู้จัดทำได้ตั้งช่วงเวลาในการทำงาน 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 07:30 น. และในเวลา 17:30 น. ผลที่ได้จากการทดสอบมีการทำงานตรงตามเวลาที่กำหนด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงการเครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของสุนัขและแมวหรือสัตว์ประเภทสัตว์ปีกที่อาจมีภาระการงาน ไม่สามารถกลบมาให้อาหารสุนัขของตนเองได้ โดยเครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้นั้นจะมีเครื่องตั้งเวลา (Timer) เป็นตัวควบคุมการตั้งเวลาและสั่งการให้มอเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้นั้นทำงานและให้อาหารสัตว์อย่างเป็นเวลา
ระบบการทำงานภายในร่างกายของสัตว์แปรปรวน จึงได้คิดริเริ่มโครงการเครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้ขึ้นมา เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของสัตว์ โดยเครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้นั้นจะคอยให้อาหารสัตว์อย่างเป็นเวลา ให้อาหารในปริมาณที่เท่ากันในแต่ละมื้อ และยังสามารถกักเก็บอาหารให้ไม่เน่าเสียได้หลายวัน ทั้งนี้เครื่องให้อาหารสัตว์สะดวกใช้ยังสามารถนำไปวางตามจุดต่างๆ ที่มีสัตว์จรจัดจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือให้สุนัขจรจัดและแมวจรจัดเหล่านั้นได้รับประทานอาหารได้อีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒินันท์ พรหมมินท์อุตสาหกรรม
2นาย คุณากร ปินจันทร์อุตสาหกรรม
3นาย นัฐวุฒิ อุตเรือนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริวรรณ หอมจันทร์ปวช.
2นาย พงษ์พิชิต สุวรักษ์ปวช.
3นาย อดิเทพ เจนหัสปวช.
4นางสาว ขวัญเรือน จันทร์อินทร์ปวช.