สมาร์ทฟาร์มกล้วยไม้ควบคุมด้วยระบบ IOT

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1. เพื่อให้คนในสังคมหันมาอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 2.เพื่อสืบสานกล้วยไม้ไทย 3.เพื่อให้ผู้คนในรุ่นหลังได้ศึกษากับกล้วยไม้ไทย 4. เพื่อนำเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันมาต่อยอดในด้านการทำระบบ IOT โดยมีสมมุติฐาน คือ สมาทฟาร์มกล้วยไม้ระบบ IOT ควบคุม ผ่านระบบสมาทโฟน และวัดระดับความชื้น , อุณหภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทำโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย นักศึกษาและครู ซึ่งได้มาโดยวิธีการทำงานของโปรแกรมรดน้ำกล้วยไม้อัตโนมัติเมื่อมีค่าความชื้นต่ำ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

คุณลักษณะ / ประโยชน์

-ควบคุมผ่านมือถือด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
-ระบบพ่นน้ำ/ให้ปุ๋ยอัติโนมัติ
-การเปิดปั้มน้ำอัติโนมัติ
-ควบคุมและปรับอุณหภูมิอัตโนมัติ
-เร่งการเจริญเติบโตด้วยแสง สีม่วง
-สมาร์ทฟาร์มกล้วยไม้สร้างขึ้นมาเพื่อความอำนวยสะดวกผลที่ได้จากการศึกษาสามารถที่จะนำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
-ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีที่มีมาต่อยอดในด้านประสิทธิภาพที่มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ คำมาบุตรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ท. วราวุฒิ สว่างวิทย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรวุฒ เจอทิปวส.
2นางสาว อังคนา หลักบึงปวส.
3นางสาว ปาณิชา มาวิเลิศปวส.
4นางสาว จุฑาทิพย์ มิ่งเชื้อปวส.
5นางสาว เพชรรัตน์ ศรีแก้วปวส.
6นางสาว ชมพูนุช เครือไชยปวส.