การผญจภัยคณิตศาสตร์ Adventure Math

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อิศเรศ ณรงค์ฤทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นางสาว นุชเนตร ชูแสงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สุรินทร์ คำวิจิตรสามัญ
4นาย ชลธิต ขุนดำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นาย ทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณรรพล คีรีปวช.
2นาย ชุษณปักษ์ ฟองมณีปวช.
3นาย ปณชัช เอี่ยมน้ำปวช.
4นาย กษิดิศ บุญชัยปวช.
5นาย คมกริช เงินพรหมปวส.
6นาย ภานุพงศ์ บุญรักษ์ปวส.
7นาย บุญฤทธิ์ บุญเนืองปวส.
8นาย ณัฐดนัย ศรีสว่างปวส.
9นางสาว ศิริรัตน์ วงศ์โตปวส.
10นาย ขจรศักดิ์ พิทักษ์เสาวภาพปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกมมีบทบาทสำคัญในโลกออนไลน์ และสามารถสร้างขึ้นโดยเครื่องมือต่างๆ เช่น Unity, AndEngine, Game Maker, Construct 2 และ Action Game Maker อย่างไรก็ตามโครงงานนี้ตัดสินใจที่จะใช้ Construct 2 เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีให้ใช้ฟรี ในขณะที่ตัวโปรแกรมเองก็สนับสนุนแพลตฟอร์มอื่น เช่น เว็บเบราว์เซอร์, Android และ IOS ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นเรียนรู้ส่วนเกมคณิตศาสตร์พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่นเรียนรู้ส่วนเกมคณิตศาสตร์ จากผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 30 คน ค่าเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (SD. = 4.72)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำเกมส์ไปทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์ได้ ทำให้สนุกไม่น่าเบื่อต่อการทบทวนบทเรียน ฝึกความรู้ ความจำ ความเข้าใจ
1 เพื่อฝึกทักษะทางด้านความคิด
2 เพื่อฝึกไหวพริบการตัดสินใจ
3 เพื่อเพิ่มพัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหา
4 เสริมสร้างการทำงานให้ดีขึ้น