ครีมขัดรองเท้าสารสกัดจากใบตองแห้ง

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากผู้วิจัย เป็นนักเรียนของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ระดับชั้น ปวช.2 สาขาบัญชี การแต่งกายชุดนักเรียน ต้องใส่รองเท้าหนังสีดำ ในการทำความสะอาดรองเท้าจำเป็นที่ต้องใช้ครีมในการขัดรองเท้า เพื่อความสะอาด และเป็นมันวาว ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตครีมขัดรองเท้า เพื่อนำมาใช้ขัดรองเท้าของตนเองและเพื่อน ๆ อีกทั้ง ยังช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ครีมขัดรองเท้าสารสกัดจากใบตองแห้ง เป็นการนำใบตองแห้ง เทียนไข วาสลีน ถ่าน น้ำมันมะกอก มาเป็นส่วนผสม
ในการทำครีมขัดรองเท้า โดยมีวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติคือ ใบตองแห้ง มาเป็นส่วนผสมเพื่อให้เกิดความมันวาว
ขัดทำความสะอาดรองเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มาลี ชูเอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุคนธ์ เพ็งวิสาภาพพงษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สวรรค์ สวัสดิ์สุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นรินพร แก้วมณีปวช.
2นางสาว ขวัญจิรา โพธิ์เพิ่มปวช.
3นางสาว ฐิติรัตน์ ศรีโรธปวช.
4นางสาว ปานระพี ศรีมะโนปวช.
5นางสาว พนิดา ทองคำชูปวช.
6นางสาว พรพรรณ งามละมัยปวช.
7นางสาว วรารักษ์ เกษรบุญนาคปวช.
8นางสาว แพรไหม สงวนงามปวช.
9นางสาว ศิริพร พวงเงินปวช.
10นางสาว พรทิพย์ นนทรีปวช.