เครื่องแจ้งเตือนฝุ่นละออง pm2.5 พร้อมระบบฟอกอากาศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่พวกเราทุกคนควรจะตระหนักถึงและหาแนวทางในการแก้ไขอย่างจริงจัง คนส่วนใหญ่มักคิดว่ามลพิษทางอากาศต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ ควัน ฝนกรด สาร CFC หรือสารพิษรูปแบบต่างๆที่มักเกิดขึ้นภายนอกบ้าน ความจริงมลพิษทางอากาศบางประเภทอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ เช่น การเกิดฝุ่นฟุ้งจากพายุทะเลทราย หรือควันพิษที่เกิดจากไฟไหม้ป่า จากปัญหาดังกล่าวทางผู้จัดวิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งทางผู้วิจัยจึงได้คิดค้นเครื่องตรวจจับค่าของฝุ่นละออง PM 2.5 และฟอกอากาศอัตโนมัติ โดยมีระบบการตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศหากมีค่าฝุ่นละอองมากเกินไปหรือมากกว่าค่าที่ตั้งไว้ตามมาตรฐานจะทำการฟอกอากาศอัตโนมัติจนกระทั่งค่าฝุ่นละอองกลับไปเป็นค่ามาตรฐานอีกทั่งยังสามารถฟอกอากาศจากกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตรวจสอบค่า PM 2.5 และฟอกอากาศอัตโนมัติสามารถใช้การส่งข้อความเตือนผ่านไลน์ได้ เมื่อมีค่าปริมาณฝุ่น PM 2.5 เกินกำหนดสามารถส่งข้อความผ่านไลน์ และเครื่องจะงานโดยอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องตรวจสอบค่า PM 2.5 และฟอกอากาศอัตโนมัติทำงานเสร็จยังสามารถหยุดการทำงานเองได้
1. สามารถฟอกอากาศได้จริงและสลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
2. ทำให้อากาศดีขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุวัฒน์ บุญมาสามัญ
2นาย กัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์สามัญ
3นาย รุ่งอรุณ ฟุเตียนสามัญ
4นาย สิทธิชัย โกเสนตอสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปัณณวัฒน์ ปัญญานวลปวส.
2นาย ณัฐพล เทวะตาปวส.
3นาย ธีระศักดิ์ พิมสารดุกปวส.