เครื่องเตือนน้ำหลาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุวัฒน์ บุญมาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นาย ตะการ ฐานที่อุตสาหกรรม
3นาย รุ่งอรุณ ฟุเตียนอุตสาหกรรม
4นาย ธรนินทร์ นิ่มเนตรอุตสาหกรรม
5นาย ภาณุมาส มาลาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาทิตติยา บัวชัยปวช.
2นาย รัฐธรรมนูญ ศรีสะอาดปวช.
3นาย ศุภรัตน์ เบ็ญญรัตน์ปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัย เครื่องเตือนน้ำหลากแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ออกแบบ สร้างเครื่องเตือนน้ำหลากแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องเตือนน้ำหลากแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ 3) นำไปเผยแพร่ให้ความรู้กับชาวบ้าน และชุมชนหรือผู้ดูแลในแต่ละพื้นที่ สามารถต่อยอดพัฒนาการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมทั้งจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานของเครื่อง โดยที่เครื่องเตือน น้ำหลากแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระวังเหตุที่จะเกิดขึ้น และลดความเสียหายได้ ในพื้นที่ โดยการแจ้งเตือนระดับน้ำได้ 8 ระดับ ซึ่งการแจ้งจะใช้วิธีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเตือน
น้ำหลากแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระวังเหตุที่จะเกิดขึ้น และลดความเสียหายได้
ในพื้นที่ โดยการแจ้งเตือนระดับน้ำได้ 8 ระดับ ซึ่งการแจ้งจะใช้วิธีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
1. ได้เครื่องเตือนน้ำหลากแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง
2. สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคล และทรัพย์สินของพื้นที่ในพื้นที่อันตราย
3. นำไปเผยแพร่ให้ความรู้กับชาวบ้าน และชุมชนนำไปเผยแพร่ให้ความรู้กับชาวบ้าน และชุมชนหรือผู้ดูแลในแต่ละพื้นที่ สามารถต่อยอดพัฒนาการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน