อุปกรณ์บีบอัดพิมพ์ดอกไม้ไทย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

งานประดิษฐ์ดอกไม้สดของคนไทยสมัยโบราณ ได้นำดอกไม้มาเย็บปักร้อยกรองเป็น มาลัย กระทงลอย พานดอกไม้สดเครื่องแขวนดอกไม้สด ต่อมามีการดัดแปลงจากดอกไม้สดเป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุมีลักษณะคล้ายดอกไม้จริง ในปัจจุบันผู้ประกอบการร้านดอกไม้ประดิษฐ์มีการจำหน่ายดอกไม่ไทยสเมือนจริงเป็นจำนวนมาก ทั้งจากเทคนิคการการปั๊มพิมพ์ และการปั้น คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่จะสามารถช่วยทุ่นแรงในการบิดพิมพ์ดอกไม้ไทย ให้สะดวกและรวดเร็วกว่าการปั้น และการพิมพ์ด้วยซิลิโคนโดยการใช้มือ ทำให้เกิดการรวมตัวของนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านเดียวกัน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตดอกไม้ไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้สนใจ และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์บีบอัดพิมพ์ดอกไม้ไทยที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช้ทุ่นแรงในการบิดพิมพ์ซิลิโคนดอกไม้ไทยจากดินไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว แทนการใช้มือ
ช่วยบีบอัดพิมพ์ดอกไม้ไทย เพื่อจัดจำหน่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว แคทรีริน เอี่ยมศิริคหกรรม
2นางสาว ศศิต์รดา สลีคหกรรม
3นาย นราชิต คุณยศยิ่งศิลปกรรม
4นาย ศุภวิชญ์ ศิริอุตสาหกรรม
5นาย รัชกรณ์ ศรีทองเมืองคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐธิดา วังกีปวช.
2นางสาว ปรีชญา มูลยศปวส.
3นาย ณัชพล ไข่ทองปวส.
4นางสาว กรกนก ปัญญาเมืองใจปวส.
5นางสาว สุวิษา ช้างภู่ปวส.
6นาย พงศกร บุญส่องปวส.