เตียงผู้ป่วยในครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกลักษณ์ เกิดพรมอุตสาหกรรม
2นาย วิทยา คงตันอุตสาหกรรม
3นาย สันต์ วงษ์โคคุ้มอุตสาหกรรม
4นาย ภัทรดนัย โกศลวรรธน์อุตสาหกรรม
5นาย ปริญญา ม่วงบ้านยางอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พชรพล ดอนพรมปวช.
2นาย ภัทรพล มงศิริปวช.
3นาย ภานุภัทร ศรีทันปวช.
4นาย มงคล บัวคำปวช.
5นาย สมชัย คำหมู่ปวช.
6นาย เกียรติยศ ปุรณมณีวิวัฒน์ปวส.
7นาย พีรพล เพชรไทยปวส.
8นาย พุทธิพงษ์ แสงโรชาปวส.
9นาย อาทิตย์ พรมภัยปวส.
10นาย ศราวุธ พิมพ์เสนาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสังคมไทยมีผู้สูงอายุจำนวนค่อนข้างมากและ มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง จนต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นอนอยู่บนเตียง ซึ่งในบางรายอาจจะไม่รู้สึกตัวเลย ในขณะที่บางคนอาจจะขยับตัวได้บ้าง แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในบางเรื่อง ได้อย่างเต็มที่ อาจจะมีสาเหตุมากมายที่ทำให้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุต้องนอนติดเตียงอยู่ตลอดเวลา เช่น การเจ็บป่วยจากการเป็นโรค ประสบอุบัติเหตุ การผ่าตัดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งเมือผู้ป่วยนอนพักฟื้นอยู่ที่บ้านจำเป็นต้องมีเตียงสำหรับนอกพักฟื้นแต่เนื่องเตียงผู้ป่วยในท้องตลาดมีราคาค่อนข้างสูง ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดจัดสร้างเตียงผู้ป่วยที่มีราคาประหยัดและใช้สำหรับครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย.

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.เป็นเตียงผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงใช้ในครัวเรือน
2. สามารถปรับระดับการเอียงของหลังและมีราวกันพลิกตกด้านข้าง
3. สามารถเลื่อนย้ายได้ความต้องการ
1.เป็นเตียงผู้ป่วยสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงใช้ในครัวเรือน
2.สามารถเคลื่อนย้ายได้และปรับการเอนหลังตามความต้องการ
3. ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเตียงผู้ป่วยที่มีราคาค่อนข้างสูง