เครื่องเตือนกินยาระบบอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จตุวัฒน์ บุญมาสามัญ
2นาย กัญจน์ภูบดี ชุติเศรษฐวัฒน์สามัญ
3นาย รุ่งอรุณ ฟุเตียนสามัญ
4นาย สิทธิชัย โกเสนตออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นุติ ทรัพย์เพิ่มปวช.
2นาย ภูวดล มูลชัยลังการ์ปวช.
3นาย อมรพันธุ์ ผาทองปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากในการใช้ชีวิตของผู้ป่วยที่มีอาการของโรคอัลไซเมอร์ซึ่งมีอาการขี้หลงขี้ลืมในการรับประทานยาที่จำเป็นต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วจึงเป็นสาเหตุในการที่ไม่ได้รับประทานยาในแต่ละวันตามที่หมอหรือผู้ดูแลของผู้ป่วยกำหนดให้รับประทานยาโดยครอบครัวส่วนมากของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะต้องมีการดูแลอย่างไกล้ชิดในการที่จะต้องให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตามเวลาของแต่ละวันในบางครอบครัวอาจจะไม่มีเวลาที่จะดูแลผู้ป่วยเสมอไปจึงเป็นที่จะต้องให้ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยครอบครัวมากจนเกินความจำเป็นและจะเป็นการกระตุ้นในการรับประทานยาตามเวลาของผู้ป่วยไปในตัวอีกด้วยและครอบครัวของผู้ป่วยก็จะมีเวลาทำกิจกรรมของตนมากขึ้นแทนที่จะมีดูแลแบบใกล้ชิดในเรื่องของการรับประทานยาตามกำหนดที่จะต้องรับประทานของแต่ละเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านระบบ IOT สามารถเตือนกระแสไฟฟ้ารั่วให้ผู้ดูแลได้ทันท่วงที โดยก่อนจะแสดงการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบต้องไป set up ค่ากระแสไฟฟ้าที่รั่วจากสายดินบน NodeMCU V3 โดยการพิมพ์โค้ดผ่านโปรแกรม Arduino จากนั้นเครื่องแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้าจะส่งค่ากระแสไฟที่เกินไฟรั่วขึ้นจะมีการแสดงผลสถานะผ่าน App โทรศัพท์ และแจ้งเตือนผ่าน App Line
1.) ได้การแจ้งเตือนจากแอพพลิเคชั่น
2.) ทำให้ผู้ป่วยได้รับประทานยาตามกำหนด
3.) สะดวกต่อการทำงานแก่ผู้ดูแล