แผ่นแปะกันยุง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง แผ่นแปะกันยุง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงที่เหมาะสมตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 2) ศึกษาคุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของแผ่นแปะกันยุง และ 5) เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นแปะกันยุง ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะกันยุงที่เหมาะสมตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยเปลือกทุเรียนและใบสัปปะรดเป็นวัตถุดิบหลัก คุณภาพทางเคมีและจุลินทรีย์ของแผ่นแปะกันยุงเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เลขที่ 347/2547 และผู้ใช้แผ่นแปะกันยุงมีความพึงพอใจโดยรวมต่อแผ่นแปะกันยุง ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติเหลือใช้ในท้องถิ่น ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ มี มีกลิ่นหอมของตะไคร้ มีลักษณะเป็นแผ่นสีน้ำตาล บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ซองกระดาษเนื้อแข็ง ช่วยป้องกันยุงไม่ให้อยู่ในระยะ 50 -100 ซม.
มีประโยชน์ช่วยป้องกันยุง และเป็นการนำวัตถุดิบมาสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิตต์ใส แก้วบุญเรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มุกระวี เมตตาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธันยพร มาพิลอมปวส.
2นาย ชุติกาญจน์ เรือนรูจีปวส.
3นางสาว กมลลักษณ์ อินสีปวส.
4นางสาว อันธิกา เมืองใจมาปวส.
5นาย นพรัตน์ ราชคมปวส.
6นาย พงศ์นุกร วงค์แก้วปวส.
7นางสาว บุณยวีย์ น้อยปลูกปวส.