อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน 200 ลิตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน 200 ลิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์ยกถังน้ำมัน 200 ลิตร และเพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ยกถังน้ำมัน 200 ลิตร จากผลการทดลองหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ยกถังน้ำมัน 200 ลิตร ปรากฏว่า ด้านลักษณะทางกายภาย มีคะแนนเฉลี่ย 4.46 แสดงว่าประสิทธิภาพในด้านลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์มาก การประเมินโดยด้านการใช้งาน มีคะเแนนเฉลี่ย 4.51 แสดงว่าประสิทธิภาะในด้านการใช้งาน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ยกถังน้ำมัน 200 ลิตร สามารถยกถังน้ำมัน 200 ลิตรได้
1. เพืออำนวยความสะดวกผ่อนแรง
2. เพื่อลดเวลาในการยกและเคลื่อนย้ายถังน้ำมัน 200 ลิตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤตพงศ์ สุขสวัสดิ์อุตสาหกรรม
2นาย วิสุทธิ์ สักกุณาอุตสาหกรรม
3นาย กิตติ วรรณถนอมอุตสาหกรรม
4นาย กฤษณะ คงชูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัสกร อำนวยปวช.
2นาย วิจักขณ์ ช้างดำปวช.
3นาย จักรินทร์ บัวเพชรปวช.