เครื่องทำความสะอาดฝาสูบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชัย กงพลนันท์อุตสาหกรรม
2นาย ปรีชา เรืองฉิมอุตสาหกรรม
3นาย สิงห์คราน จินะเขียวอุตสาหกรรม
4นาย สมเพชร เรือนสิทธิ์อุตสาหกรรม
5นาย อดิเรก วิรัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พงศ์ธร แซ่ตั้งปวส.
2นาย ศุภโชค คำแก่นปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องยนต์เมื่อใช้งานเป็นเวลานานๆ จะทำให้เครื่องยนต์เกิดการสึกหรอ ทำให้เครื่องยนต์สั่น กำลังอัดรั่ว บ่าวาล์วสึก วาล์วสึก จำเป็นต้องถอดฝาสูบออกเพื่อบริการ ทุกครั้งที่ยกฝาสูบออกจากเครื่องยนต์จะต้องทำความสะอาดฝาสูบ วิธีการทำความสะอาดฝาสูบด้วยแรงงานคนทำให้เกิดความเมื่อยล้า ใช้เวลา เกิดอันตรายระหว่างทำงาน และฝาสูบสึกหรอไม่เท่ากัน จากปัญหาดังกล่าวจึงผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างเครืองทำความสะอาดฝาสูบเพื่อใช้ในการทำความสะอาดฝาสูบ ผลการวิจัยพบว่าเครื่องทำความสะอาดฝาสูบทำงานด้วยระบบไฟฟ้า การใช้งานเริ่มจากติดตั้งฝาสูบ ปรับระยะของโรเตอร์กับฝาสูบ เปิดสวิตช์หลัก เปิดสวิตช์ตั้งเวลา เปิดสวิตช์ 1 เปิดสวิตช์ 2 จากนั้นระบบจะทำงานอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องทำความสะอาดฝาสูบแบบยอัตโนมัติ
2. ตั้งเวลาทำงานได้
3. เวลาทำความสะอาดฝาสูบ 3-5 นาที
4. ทำความสะอาดฝาสูบได้เท่าๆ กันทุกส่วน
1. ใช้ทำความสะอาดฝาสูบรถยนต์
2. ลดความเมื่อยล้าในการทำงาน
3. เป็นเครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพ
4. เพื่อเครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์