ระบบ GPS ติดตามและแจ้งตำแหน่งแบบ Online (GPS Tracking and Online Processing)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ระบบ GPS ติดตามและแจ้งตำแหน่งแบบ Online มีการทำงานแบบ realtime ร่วมกับจานดาวเทียม GPS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องมือการทำงานของระบบ GPS และเพื่อรายงานและตรวจสอบตำแหน่งผ่านการเรียกใช้ Google Map ด้วยการพัฒนาโปรแกรมและ Blynk App. ในการควบคุและติดตามการทำงานของระบบ ซึ่งการศึกษานี้ลองเปิด/ปิดระบบจำนวน 10 ครั้งอย่างต่อเนื่องภายในอาคารและนอกอาคารเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ได้ร้อยละ 85/90 การติดต่อทำงานกับ GPS ได้ร้อยละ 77/82 การสั่งงานผ่าน Blynk App ได้ร้อยละ 100/100 และการส่งค่าผ่าน Line Notify ได้ร้อยละ 80/95 ปัจจัยสำคัญของการทำงานระบบอยูที่สภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลโดยตรงต่อการเชื่อมต่อสัญญาณ GPS และในการเปิดใช้งานครั้งแรกควรอยู่ในที่โล่งแจ้งและปราศจากสัญญาณรบกวนให้มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-สามารถตรวจสอบระบบผ่าน Mobile app. ได้
-สามารถรับรายงานระบบผ่าน Line Notify
-ตรวจสอบข้อมูลผ่าน Cloud service
การศึกษานี้จึงมุ่งสร้างระบบที่ช่วยสนับสนุนในการค้นหาและติดตามบุคคล หรือวัตถุ อาทิรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับสิ่งที่ต้องการติกตามและค้นหาผ่าน Google map พร้อมแจ้งตำแหน่งผ่าน Social Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ดร. เอนกวงศ์ ยอดดำเนินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธัญญณัฐ์ สระแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปรารถนา เชียงส่งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย พงษ์พิณิจ พรหมเนตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล ชอบจิตต์ปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ สีสมุดดำปวช.
3นาย รัชชานนท์ บุญทูลปวช.
4นาย พุทธลักษณ์ ปัญญาคำปวส.
5นาย บุญวัฒน์ ภักดีปวส.
6นาย กิตติกรณ์ ภาพพิชวงค์ปวส.
7นาย ชวน เทียมคีรีปวส.
8นาย ณัฐภัทร อักษรพันธ์ปวส.
9นาย ต้นกันยา แซ่เลี้ยวปวส.
10นาย ภูมิชาย วงค์แสงปวส.