หมวกกันน็อคเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จุดประสงค์การวิจัยนี้คือ1)เพื่อออกแบบวงจรในการควบคุมการทำงานของชุดเตือนหมวกกันน็อคเตือนเมื่อไม่รัดสายรัดคาง 2)เพื่อหาความพึงพอใจของชุดเตือนหมวกกันน็อคเมื่อไม่รัดสายรัดคาง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามในการหาความพึงพอใจของอุปกรณ์จากสถานประกอบการจำนวน 2 แห่ง และขนส่งจังหวัดพิษณุโลก 1 แห่งโดยใช้การใช้ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยในครั้งนี้ 1)ด้านการใช้งานอยู่ในระดับ ดีมาก 2)ความเหมาะสมการนำอุปกรณ์มาใช้งานอยู่ในระดับ ดี สรุปได้ว่าชุดเตือนหมวกกันน็อคเตือนเมื่อมารัดสายรัดคางสามารถทำงานได้ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นหมวกกันน็อคที่เพิ่มเต็มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เตือนว่าไม่คาดสายรัดคางเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่
ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุใช้รถจักรยานยนต์ของผู้ขับขี่ที่สวมหมวกกันน็อคไม่คาดสายรัดคาง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรินทร์ แคนติอุตสาหกรรม
2นาย สุรเชษฐ์ รัตนเกศอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. สุเมธ ชัยรัตนศักดาอุตสาหกรรม
4นาย เศรษฐา มีมีแหยมอุตสาหกรรม
5นาย ภูริพงศ์ อักษรพิมพ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนดล อยู่คงปวส.
2นาย กิตติภพ ทองมากปวส.