ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชาลิณี ปิงบ้านเหล่าคหกรรม
2นาง รัมภา ศิริวงศ์คหกรรม
3นางสาว ธนาวัลย์ ภาคฤทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ละวา เวียงไพรทองปวช.
2นางสาว ธีมา แซ่ม้าปวช.
3นางสาว ปาลิดา ศิริกรพนาปวช.
4นางสาว ปราณี ห้วยกาเหว่าปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน เพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสรุปผลการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุนมี 3 สูตร คือสูตร 1 สูตร 2 และสูตร 3 ผลิตภัณฑ์ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุนมีปริมาณน้ำอิสระ ปริมาณความชื้น และปริมาณเส้นใยที่เหมาะสม และด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยรวม อยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ส่วนผสมหลักของขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน ประกอบด้วย แป้งเมล็ดขนุน ที่ได้จากการแปรรูปเมล็ดขนุน เนยจืด ไข่ขาว แป้งสาลีอเนกประสงค์ น้ำตาลไอซิ่ง เกลือ ขนมตูเลแป้งเมล็ดขนุน เป็นขนมที่ดัดแปลงจากคุกกี้ฝรั่งเศส โดยใช้เมล็ดขนุนซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือใช้ เป็นส่วนผสมหลักเมล็ดขนุนเป็นอาหารจำพวกแป้งที่มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันธาตุเหล็กฟอสฟอรัสและ วิตามินบี 1
มีประโยชน์ต่อการทำงานของระบบสมองระบบประสาทและระบบกล้ามเนื้อให้ประสานทำงานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อความจำของสมองช่วยให้ความจำดีขึ้น