ระบบควบคุมราวตากผ้าผ่านแอพลิเคชั่น (Clothes Line through Application)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ตฤณ ปัญญพนต์กุฬพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นิตยา เมธาเศรษฐ์สามัญ
3นางสาว ปาริชาต ดอนเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วัลลภ ปั้นเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อำนวย สือพัฒธิมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกศราภรณ์ ทองทัดปวส.
2นางสาว วริษฐา เปี่ยมสุขปวส.
3นางสาว ปิยนุช โฆษณาปวส.
4นางสาว นันทิยา ใจยาปวส.
5นางสาว วรัญญา พรมทองปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยการใช้ชีวิตในปัจจุบัน คนทำงานนอกบ้านเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย จึงทำให้ไม่มีใครอยู่บ้าน เวลาเกิดเหตุการณ์ฝนตก จึงไม่สามารถเก็บผ้าที่ตากไว้ได้ คณะผู้จัดทำจึงประดิษฐ์ระบบควบคุมราวตากผ้าผ่านแอปพลิเคชั่น โดยสั่งการให้เก็บผ้าผ่านโทรศัพท์มือถือได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ความพึงพอใจของระบบควบคุมราวตากผ้าผ่านแอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับดี
1. สามารถควบคุมราวตากผ้าผ่านแอปพลิเคชั่นได้
2. ลดภาระในการใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องการเก็บผ้า
3. เป็นเครื่องต้นแบบในเชิงพาณิชย์