เครื่องฟักไข่แจ้งเตือนอุณหภูมิผ่าน Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ตฤณ ปัญญพนต์กุฬพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธารา ธนามีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ปาริชาต ดอนเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย วัลลภ ปั้นเพ็งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว อุไร เจติยวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปกรณ์ จันทรังสีวรกุลปวส.
2นาย วสันต์ กาวถิ่นภูปวส.
3นาย เจษฎากร ระบาเลิศปวส.
4นางสาว นิรงรอง ปิยะมัยคงเดชปวส.
5นาย พรภวิษย์ แก้วชิงดวงปวส.
6นาย ศุภกฤษฏิ์ สาระสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนอุณหภูมิสำหรับการฟักไข่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องฟักไข่แจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านไลน์ สามารถแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านไลน์ อยู่ในระดับดี
1. ทราบถึงวิธีการฟักไข่ให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ
2..เพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่
3. เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่