เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการเก็บรักษาวัคซีน

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากการเก็บรักษาวัคซีนของโรงพยาบาลประจำตำบลจะใช้วิธีการเก็บไว้ในตู้เย็น และต้องมีเจ้าหน้าที่คอยจดบันทึกอุณหภูมิทุกวัน ถ้าไฟดับ อุณหภูมิไม่ได้ตามที่กำหนดหรือเจ้าหน้าที่ลืมจดบันทึกก็จะทำให้วัคซีนเสียหายขาดประสิทธิภาพได้ เพราะฉะนั้นการสร้างเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการเก็บรักษาวัคซีน ขึ้นมานั้น สามารถมาช่วยในการบันทึกข้อมูลของการเก็บรักษาวัคซีนได้ โดยดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถดูข้อมูลได้ ซึ่งการแสดงผลเป็นการแสดงแบบกราฟอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ดูข้อมูลผ่านเว็บไซส์ โดยใช้มือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงข้อมูลเป็นตัวเลขและกราฟ
1. ได้แนวทางการพัฒนาเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการเก็บรักษาวัคซีน ไปใช้ในเชิงพาณิชย์
2. ผู้ดำเนินการโครงการได้ฝึกฝนทักษะการค้นคว้า การทดลอง ในการแก้ไขปัญหาจริง
3. ได้เทอร์โมมิเตอร์สำหรับการเก็บรักษาวัคซีน ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จิณทวัฒน์ จันทร์แดงอุตสาหกรรม
2นาย นพพร จูจันทร์อุตสาหกรรม
3นาย พิเชษฐ์ ชาติวรรณอุตสาหกรรม
4นาย วรวุฒิ สมบูรณ์ใจอุตสาหกรรม
5นาย พนธกร พงษ์จิระปัญญาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยศพร ประชาสุขปวช.
2นาย เปรม จำปาทองปวช.
3นาย นิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์ปวส.
4นาย วริศธีรัตม์ ทัศทองปวส.
5นางสาว อัจฉรา พานทองเกล้าปวส.
6นางสาว สกุลวีย์ ศิริธนะปวส.
7นางสาว กัญญาณัฐ คำหมู่ปวส.
8นางสาว สุธาสินี หินเทาปวส.
9นาย จริยา สุดสัมฤทธิ์ปวส.