ครีมใบย่านางบำรุงส้นเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จรรยวรรธน์ ทัศนอินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิระ วงศ์ภีรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วันรัก เงินนาปวช.
2นางสาว ฐิติมา จิตร์บำรุงปวช.
3นางสาว ลักขณา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ปวช.
4นางสาว พจนีย์ เซียงฉินปวช.
5นางสาว สุวนันท์ พงษ์เพชรปวช.
6นางสาว ภาวดี สังข์ศรีแก้วปวช.
7นาย วิศรุต ยังผ่องปวช.
8นางสาว ผกากรอง ทองสดปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ในการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของใบย่านาง พบว่าในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของใบย่านาง ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญถึงคุณค่าของใบย่านางที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงพื้นผิวที่แห้งเสียแตกง่าย ข้อศอกดำ ตะปุ่มข้อเท้าด้านหรือหัวเข่าที่ดำด้านง่าย ช่วยป้องกันและรักษาอาการส้นเท้าแตก เจ็บส้นเท้าช่วยรักษาเล็บมือเล็บเท้าผุ ฉีกง่าย และอาการอักเสบที่โค่นเล็บได้ อีกทั้งยังเป็นการผสานความรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถนำมาจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน แบ่งภาระของผู้ปกครองในการให้เงินมาวิทยาลัยฯ และสามารถนำไปประกอบอาชีพต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ช่วยบำรุงพื้นผิวที่แห้งเสียแตกง่าย ข้อศอกดำ ตะปุ่มข้อเท้าด้านหรือหัวเข่าที่ดำด้านง่าย
2. ช่วยป้องกันและรักษาอาการส้นเท้าแตก เจ็บส้นเท้า
3. ช่วยรักษาเล็บมือเล็บเท้าผุ ฉีกง่าย และอาการอักเสบที่โค่นเล็บ
4. เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5. สามารถสร้างรายได้ระหว่างศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
1. ช่วยบำรุงพื้นผิวที่แห้งเสียแตกง่าย ข้อศอกดำ ตะปุ่มข้อเท้าด้านหรือหัวเข่าที่ดำด้านง่าย
2. ช่วยป้องกันและรักษาอาการส้นเท้าแตก เจ็บส้นเท้า
3. ช่วยรักษาเล็บมือเล็บเท้าผุ ฉีกง่าย และอาการอักเสบที่โค่นเล็บ
4. เป็นการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
5. สามารถสร้างรายได้ระหว่างศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้