อุปกรณ์บำบัดพยุงคนป่วยครึ่งท่อนล่าง

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

อัมพาตครึ่งท่อน spinal cord injury หรือการบาดเจ็บของไขสันหลังซึ่งจะแตกต่างจากอัมพาตครึ่งซีกตรงต้นกำเนิดการเกิดโรคเนื่องจากอัมพาตครึ่งซีกมักเกิดที่สมองส่วนอัมพาตครึ่งท่อนมีสาเหตุได้หลากหลายสาเหตุ แต่ส่วนมากอัมพาตครึ่งท่อนต้นเหตุมักเกิดที่ไขสันหลังเกิดการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติเหตุการกีฬา มีการกดทับของไขสันหลังจากเนื้องอก ถูกยิง ฟันแทงด้วยอาวุธ ตกจากที่สูง หกล้ม และหลังกระแทกพื้น การบากเจ็บที่ไขสันหลังทำให้ขาดการติดต่อระหว่างสมองกับประสาทส่วนปลายทีอยู่ต่ำกว่าระดับที่ได้บาดเจ็บ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน จะสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว การรับความรู้สึก การควบคุมการขับถ่าย และมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้นจากปัญหาสำหรับผู้ป่วยครึ่งท่อนล่างได้นำปัญหาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถบำบัดด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปบำบัดในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ยกเคลื่อนย้ายคนป่วย
2 รับน้ำหนักได้สูงสุด 100กิโลกรัม
3 ยกขึ้นลงด้วยรอกไฟฟ้า
1 ได้อุปกรณ์พยุงคนป่วยครึ่งท่อนล่างนำไปบริการแก่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงเและนักการภารโรงภายในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง
2 เป็นอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสำหรับผู้ที่สนใจต่อไป
3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุกิจ ขัดชอนใบอุตสาหกรรม
2นาง สุพรรษา กาทองทุ่งสามัญ
3นาย พรพจน์ ถานะอุตสาหกรรม
4นาย มงคล มัณฑาลัยอุตสาหกรรม
5นาย กิตติภูมิ หาญแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ บัววงค์ปวช.
2นาย ชิติวรรค์ คำป่าแลวปวช.
3นางสาว พิมพ์มาดา สุวรรณ์ปวช.
4นาย ธีรวุฒิ เตชะนันท์ปวส.
5นาย ณัฐพล อินทรวิจิตรปวส.
6นาย ศุภกันต์ ฟูปัญญาปวส.
7นาย สิทธิชัย พูลใจปวส.