รถจักรยานไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมลพิษในอากาศมีสาเหตุมาจากเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ปล่อยมลพิษออกสู่บรรยากาศเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงมีการใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ทางผู้จัดทำได้มีการออกแบบ ดัดแปลงรถจักรยานที่ไม่ใช้แล้วมาติดตั้งมอเตอร์ ชุดคันเร่ง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถจักรยานไฟฟ้าสองล้อขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 24 v. และสามารถปั่นได้ มีระบบชาร์จไฟฟ้าเมื่อพลังงานหมดด้วยหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ใช้คันเร่งในการเพิ่มความเร็วและมีจอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า
1 มีความเร็วและความคล่องตัวในการเดินทาง
2 ไม่ต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ประหยัดเงินเพียงแต่เสียค่าชาร์จไฟฟ้าที่ถูกกว่า
3 สามารถปั่นเพื่อออกกำลังกายได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ยุทธพงศ์ อาจกล้าอุตสาหกรรม
2นาย จีระพงษ์ สลีแดงอุตสาหกรรม
3นาย ภาณุพงษ์ ดึงวะทองอุตสาหกรรม
4นางสาว ณชนก ปีไธสงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิติภูมิ ยารังษีปวช.
2นาย ทิวากร ต๊ะเปี้ยสืบปวช.
3นางสาว อมิตา เหล็กสืบปวช.
4นางสาว จีรานันท์ พิริยะปวช.