เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์อัตโนมัติ ขนาดเล็ก

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์อัตโนมัติ ขนาดเล็ก มีระบบติดตั้งชุดควบคุม แบบ Programmable logic Control : PLC และเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยโดยการเพิ่มอุปกรณ์เตือนโดยใช้ เสียงเตือน (Buzzer) มีระบบ IOT มีการทำงานแบบควบคุมอัตโนมัติ โดยการนำไปทดลองกลั่นทินเนอร์ เครื่องมีประสิทธิภาพในการกลั่นได้ทินเนอร์มากกว่า 95% สามารถกลั่นได้ปริมาตร 4,000 cc : ชั่วโมง ใช้ค่าไฟฟ้า 0.5328 (kwh) คิดเป็นค่าหน่วยการใช้ไฟฟ้า เฉลี่ย 1.864 บาท : ชั่วโมง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องใช้สำหรับรีไซเคิลทินเนอร์เก่าที่ใช้งานแล้ว จากกระบวนการล้างอุปกรณ์พ่นสีรถยนต์ มีความคุมค่า สามารถกลั่นทินเนอร์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 3-4 รอบ มีการควบคุมระบบการทำงาน โดยใช้ โปรแกรม PLC (Programmable Logic Controller) ที่สามารถควบคุมการตัดต่อการทำงานให้เป็นแบบอัตโนมัติ ได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิด การป้อนวัตถุดิบเข้าสู่หม้อต้ม รวมทั้งการสั่งงานควบคุมระบบไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะในการทำงาน และทินเนอร์เก่าที่กลั่นกลับมาได้มีคุณภาพเทียบเคียงกับทินเนอร์ตามท้องตลาดทั่วไป
นำทินเนอร์ที่ใช้เเล้วมาทำการรีไซเคิลโดยการใช้เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุทัศน์ สุขารมย์สามัญ
2นาย ชาตรี หล้าสมศรีสามัญ
3นาย เกียรติศักดิ์ กาทองทุ่งสามัญ
4นาย พลวัฒน์ ทองอินทร์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชานนทร์ สานะปวส.
2นาย กิตติ นามวงษ์ปวส.
3นางสาว ธันยพร แก้วกองปวส.
4นาย สุวัฒชัย ศรีวิชัยปวส.
5นาย ชลธิต ชัยชมภูปวส.
6นาย ชาคริต คำเมืองปลูกปวส.
7นาย เนรมิต มีรสปวส.
8นาย คมชาญ เมืองมูลปวส.
9นาย พีรวิชญ์ ซองการปวส.
10นาย กันชนก สมานปวส.