อุปกรณ์ถอดเพลาเบรคมอเตอร์เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุสรณ์ รวมทรัพย์อุตสาหกรรม
2นาย โสภณ ไทยอู่อุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. รณชัย ลีเลียงอุตสาหกรรม
4นาย ชัยณรงค์ เกิดช้ำอุตสาหกรรม
5นาย สราวุธ สายวงศ์ตาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิศุทธิ์ กลิ่นลูกอินทร์ปวช.
2นาย ณัฐกานต์ ศรีม่วงสุขปวช.
3นาย ธนพล แสนโคตร์ปวช.
4นาย ธนภัทร ใจผ่องปวช.
5นาย ภูวเดช ภักดีโตปวช.
6นาย ศักดินนท์ มากอยู่ปวช.
7นาย นาธัส กันทวงศ์ปวช.
8นาย ประทีป นัยวัฒน์ปวช.
9นางสาว นาตยา พูลทรัพย์ปวส.
10นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์ส่องปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เครื่องซักผ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์และในยุคสมัยนี้เครื่องซักผ้าที่ผลิตออกมามีความทันสมัยมากขึ้นจากระยะเวลาที่เครื่องซักผ้าผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานเครื่องซักผ้าเหล่านั้นย่อมมีการเสียชำรุดผุพังไปตามระยะเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องซักผ้าเหล่านั้นให้นำกลับมาใช้งานได้ดังเดิมและปัญหาของเครื่องซักผ้าที่เสียส่วนใหญ่ เกิดจากมอเตอร์เครื่องซักผ้าเสียจำเป็นต้องเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่และขั้นตอนในการเปลี่ยนนั้นค่อนข้างยุ่งยากต้องใช้เวลานานผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดทำสิ่งประดิษฐ์เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่างเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการซ่อม และใช้เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของช่างซ่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างทำด้วยเหล็กเคลื่อนที่ในแนวแกนเพลาลักษณะการทำงานอาศัยหลักการกระแทกมีหัวถอดเพลาเบรคตามขนาดดังนี้ 10,12,14และ16 มิล สามารถใช้ในการถอดเพลาเบรคมอเตอร์เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง ช่วยเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการทำงานและสามารถใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพสามารถลดระยะเวลาจากการเปรียบเทียบระหว่างการถอดเพลาเบรคมอเตอร์เเบบเดิมและแบบใช้อุปกรณ์ถอดเพลาเบรคลดเวลาได้ถึง 35.8 นาที
ลดเวลาในการทำงานของช่างมีความปลอดภัยในการใช้งานช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสถานประกอบการณ์หรือผู้ที่มีความประสงค์นำไปใช้งานสามารถใช้กับเพลาเบรคมอเตอร์ที่มีขนาดต่างๆได้ถึง 4 ขนาด ได้แก่ขนาด10,12,14, และ 16 ลลิเมตร